ANBI gegevens

Korzo steunen met uw gift
De financiering van de activiteiten van Korzo leunt voor een deel op donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. Hierbij informeren wij u graag over hoe u onze activiteiten kunt steunen met uw gift, en over de voordelen die het u oplevert.

Culturele ANBI-instelling
Korzo is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan het Korzo theater aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Doneren als onderneming aan een culturele ANBI-instelling
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming is vanaf 2012 verhoogd tot 50 procent van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 procent, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Er geldt geen minimum bedrag om voor deze regeling in aanmerking te komen, de niet-aftrekbare drempel is per 2012 komen te vervallen.

Voor meer informatie betreffende donaties aan Korzo kunt u contact opnemen met Daphne van Iperen.

ANBI gegevens
De officiële naam Stichting Korzo
Het fiscaalnummer 88.45.505
IBAN NL10 ABNA 0596591993

Contactgegevens  
Bezoekadres  Postadres
Prinsestraat 42  Postbus 13407
2513 CE Den Haag  2501 EK Den Haag
070-3637540  
info@korzo.nl 


Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft ten doel het bevorderen, uitdragen, stimuleren, aanbieden en begeleiden van culturele activiteiten vanuit de verschillende kunstdisciplines, waarvan het ontwikkelend en eigentijds karakter zoveel mogelijk voorop staat. Dit ter stimulering en aanvulling van het –met name Haagse- culturele leven.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het Korzo theater, gevestigd in ’s-Gravenhage, Prinsestraat 42, alles in de ruimste zin.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Korzo is een artistiek producent en cultureel ondernemer die nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten in gang wil zetten en zowel publiek als potentiële financiers voor deze ontwikkelingen wil enthousiasmeren. Als een maatschappij ook in de toekomst nog excellente kunstenaars wenst voort te brengen, dan is het noodzaak om in talent te blijven investeren. Bovendien is het voor een publiek, een stad, een cultureel klimaat ook uiterst inspirerend en belangrijk om te worden verrast, om te worden geconfronteerd met nieuwe gedachten en artistieke concepten. Andersom heeft talent ook draagvlaknodig; talentontwikkeling kan niet zonder publieke toetsing.

Om zijn tweeledige missie te realiseren stelt Korzo, dat in huis de beschikking heeft over drie zalen en drie studio’s, zich ten doel talent te scouten en te begeleiden, maar ook te produceren en te presenteren. Het streven is een vruchtbare samenhang tussen talentontwikkeling en afnamebeleid.

Daarbij wordt altijd de dialoog gezocht tussen de verschillende kunstdisciplines, en tussen de kunstenaar en zijn publiek. Dynamiek, verscheidenheid, openheid en betrokkenheid zijn essentiële kenmerken van Korzo. Vanuit zijn missie en doelstellingen vervult Korzo een aantal samenhangende functies in het culturele veld van Den Haag en Nederland en zo mogelijk in het buitenland. Korzo fungeert als:

  1. Talentontwikkelaar in de hedendaagse dans.
  2. Podium voor nieuwe ontwikkelingen in dans, muziek, theater en circus.
  3. Promotor van nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse dans, muziek, theater en circus.

Bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van Korzo
Stichting Korzo wordt bestuurd door de directie, bestaande uit één directeur:

  • Mw. G. Jelier (Algemeen directeur)

De beloning van de Raad van Bestuur/directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de Wet Normering Topinkomens WNT.

Korzo past de principes van de Code Cultural Governance in haar beleid toe. Korzo hanteert een Raad van Toezicht model. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. C.T.M. de Boer (voorzitter)
  • Dhr. A. van Rijn (penningmeester)
  • Dhr. M. van Zaane
  • Mw. B.E.H. Zwezerijnen

Het beloningsbeleid van het personeel van Stichting Korzo is conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Cao Toneel en Dans.

You are here

Adres

bezoekadres
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag

postadres
Postbus 13407
2501 EK Den Haag

070-3637540

Route
Contact
Colofon
Disclaimer

Twitter